Gói hỗ trợ phụ nữ và trẻ em mùa dịch – “Dâu khỏe dâu xinh”

VOGE đã dừng nhận hỗ trợ từ độc giả cho gói Dâu sau ngày 14/9. Xin cảm ơn những đóng góp của tất cả các bạn trong thời gian vừa qua.

[ENGLISH CAPTION BELOW]

Để hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, Nhà nước và nhiều đơn vị, cá nhân đã làm hết sức để cung cấp thực phẩm, thuốc men,…đến với các hộ gia đình. Mặc dù nhu cầu thực phẩm là không thể thiếu, nhưng đó không phải nhu cầu thiết yếu duy nhất. VOGE – với vai trò là một Tổ chức Thúc đẩy Bình đẳng giới nhận thấy rằng chúng ta cần chú trọng hơn đến những nhu cầu quan trọng không kém về vệ sinh và dinh dưỡng đặc biệt cho những đối tượng dễ bị tổn thương do dịch bệnh – phụ nữ và trẻ nhỏ.

Chung tay vì một cộng đồng khỏe mạnh và công bằng – đó là trăn trở và mong muốn của VOGE khi thực hiện “gói Dâu” cùng với chương trình “Mỗi ngày một quả trứng” (gọi thân thương là “Trứng”). Khi gói Dâu đến tay những người cần, VOGE mong rằng sẽ giảm được phần nào lo toan của phụ nữ về vệ sinh kinh nguyệt, phần nào lo toan của những ông bố bà mẹ đang thất nghiệp về việc chăm sóc và nuôi dưỡng con cái trong hoàn cảnh khó khăn của dịch bệnh. 

Để gói Dâu đến được tay những người cần, VOGE và Trứng cần sự trợ giúp của các bạn: 210 nghìn đồng để cung cấp dinh dưỡng bằng sữa bột cho bé, 8 nghìn đồng mua được một bịch sữa Vinamilk cho bé, 14 nghìn đồng là đủ lo nỗi lo vệ sinh mỗi tháng, 20 nghìn đồng được một gói bột giặt cho gia đình khó khăn, thậm chí 1 chia sẻ trên mạng xã hội cũng có thể giúp gói Dâu được nhiều người biết đến. 

Mọi sự đóng góp đều đáng quý và được trân trọng. Hãy cùng VOGE và Trứng lan tỏa thông điệp này và chung tay hỗ trợ những bà mẹ, những ông bố đang nuôi con trong mùa dịch nhé!

THÔNG TIN GÓI DÂU

?Tên gói: “Dâu khoẻ dâu xinh”

?Đối tượng hỗ trợ chính: phụ nữ và trẻ nhỏ có hoàn cảnh khó khăn. 

Là những người hoạt động vì bình đẳng giới, VOGE đã rất trăn trở ngay từ những ngày đầu của dịch bệnh và khi có lệnh giãn cách. Làm sao để giúp đỡ những lao động nữ khó khăn và trẻ nhỏ – những người chủ yếu làm công việc chăm sóc hoặc cần được chăm sóc? Vậy nên gói Dâu đã ra đời – tên gọi “Dâu” thể hiện mục đích của gói là nhằm đảm bảo mẹ và bé được vệ sinh, an toàn và chăm sóc đầy đủ kể cả trong dịch bệnh.

?Khu vực hỗ trợ: Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Đợt 1: Hà Nội.

VOGE và Trứng đã rất đắn đo khi quyết định địa bàn hỗ trợ, do ảnh hưởng của dịch bệnh lan rộng đến khắp mọi nơi. Vì diễn biến dịch phức tạp và hầu hết tình nguyện viên của Trứng đều hoạt động tại Hà Nội, trong đợt phân phát đầu tiên, gói Dâu sẽ được phát tại Hà Nội đến tận tay những bà mẹ, gia đình và trẻ nhỏ có hoàn cảnh khó khăn. 

?Gói bao gồm 8 MẶT HÀNG thiết yếu: Băng vệ sinh, tã giấy trẻ em, giấy ướt, sữa bột (cho trẻ từ 6-12 tháng) hoặc sữa tươi (cho trẻ trên 1 tuổi), rơ lưỡi (dành cho trẻ dưới 1 tuổi), bột giặt, kem đánh răng, nước muối sinh lý. 

?TRỊ GIÁ GÓI TRUNG BÌNH: 520.000 NGHÌN ĐỒNG

Do gói Dâu có một số mặt hàng đặc biệt (như tã giấy, rơ lưỡi), nên lần phân phát này chúng mình sẽ ưu tiên các hộ gia đình có trẻ dưới 3 tuổi để đảm bảo các mặt hàng đều sử dụng được và không lãng phí. Đối với những hộ không có đối tượng ưu tiên thì chúng mình sẽ dựa trên nhu cầu cụ thể để phân phát.

?Trách nhiệm của VOGE và Trứng:

  • Đây là một sáng kiến của tập thể VOGE và Trứng với mục đích hỗ trợ cộng đồng, hoàn toàn không mang tính thương mại, quảng cáo. Toàn bộ số tiền mà các bạn gửi đến sẽ được sử dụng để mua hàng hoá hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn do dịch COVID.
  • VOGE sẽ chịu trách nhiệm (1) truyền thông và tiếp nhận những đóng góp từ cộng đồng, (2) đặt một số mặt hàng để chuyển đến nơi tập kết của Trứng, (3) công khai danh sách các khoản thu-chi và danh sách người nhận gói do Trứng cung cấp.
  • Mỗi ngày một quả trứng sẽ chịu trách nhiệm (1) lập danh sách các hộ gia đình cần hỗ trợ, (2) giúp đỡ VOGE mua hàng và phân phát gói đến các hộ gia đình cần hỗ trợ (ưu tiên các hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn), (3) minh bạch tài chính và cung cấp danh sách người nhận hỗ trợ cho VOGE. 

CÁCH THỨC HỖ TRỢ

?VOGE đã dừng nhận hỗ trợ từ độc giả cho gói Dâu sau ngày 14/9. Xin cảm ơn những đóng góp của tất cả các bạn trong thời gian vừa qua.

?Nội dung chuyển khoản (bắt buộc): “DKDX_Tên người gửi”. 

Mọi sự đóng góp đều đáng quý và được trân trọng. Hãy cùng VOGE và Trứng lan tỏa thông điệp này và chung tay hỗ trợ những bà mẹ, những ông bố đang nuôi con trong mùa dịch nhé! Qua gói Dâu, VOGE cũng hy vọng rằng các tổ chức khác làm về giới, hỗ trợ cộng đồng hay công bằng xã hội sẽ hiểu thêm tầm quan trọng của việc công nhận các nhu cầu thiết yếu đa dạng, của những nhóm đa dạng – từ đó sáng tạo và bổ sung thêm vào những dự án hiện tại, vì một cộng đồng khỏe mạnh và công bằng.

__________________

Support package for women and children in Covid-19 pandemic – “Dau khoe dau xinh” (“Strong strawberry Pretty strawberry”)

To support people affected by the epidemic, the government with many units and individuals have pushed their utmost efforts in providing food, medicine, and etc. to households. Although the need for food is indispensable, it is not the only necessity. VOGE – as an Organization for Gender Equality, recognizes that we need to pay more attention to the equally important needs of hygiene and nutrition, especially for those being the most vulnerable in this epidemic – women and children.

To contribute to a healthy and equal community – is VOGE’s concern and desire when executing the “Strawberry Package” along with the program “Moi ngay mot qua trung – One Egg a Day”, which is lovingly called “Trung” (“Egg”). When the Strawberry Package reaches people in need, VOGE hopes it will reduce concerns of women in menstrual hygiene, and those of unemployed parents in caring and raising children in such tough epidemic circumstances.

In order for the Strawberry Package to reach people in need, VOGE and Trung need your support: 210,000VND to provide nutrition with baby milk powder, 8,000VND to buy a bag of Vinamilk milk for the baby, 14,000VND is enough for reproductive hygiene every month, 20,000VND can provide a package of washing powder for a family in need, and even 1 share on social networks to help the Strawberry Package be spreaded out more.

All your contributions are valuable and appreciated. With VOGE and Trung, let’s spread this message and together, we can support mothers and fathers who are raising children during the pandemic situation!

STRAWBERRY PACKAGE INFORMATION

? Package name: “Dau khoe dau xinh” (“Strong strawberry Pretty strawberry”)

? Main supported target audience: women and children with disadvantaged situations.

As a gender equality advocate, VOGE has been really concerned since the early days of the epidemic when there was a quarantine policy announced. How to help disadvantaged female workers and children – those who mainly do care work or are in need of care? The Strawberry Package, therefore, was born with the name “Strawberry” – showing that the purpose of the package is to ensure that mothers and babies are fully cleaned, safe and cared for, even during the epidemic.

? Area of support: Ha Noi and Ho Chi Minh City. First phase: Ha Noi.

VOGE and Trung were very unsure when deciding where to support, due to the impact of the epidemic spreading everywhere. As the situation of the epidemic becomes complicated and most of Trung’s volunteers are working in Hanoi, in the first distribution, Strawberry Packages will be distributed in Hanoi to mothers, families and children who have been experiencing difficulties.

? Package includes 8 NECESSITY ITEMS: Sanitary napkins, baby diapers, wet wipes, infant formula (for babies 6-12 months) or fresh milk (for babies over 1 year old), baby oral cleaner (for babies under 1 year old), washing powder, toothpaste, physiological saline.

? PRICE OF ONE PACKAGE ON AVERAGE: 520,000VND.

Since the Strawberry Package has some special items (such as diapers, oral cleaner), this time we will prioritize households with children under 3 years old to make sure the items are usable and not wasted. For households without prior ones, we will distribute based on specific needs.

? RESPONSIBILITY OF VOGE AND TRUNG:

This is an initiative of both VOGE and Trung with the purpose of supporting the community, completely non-commercial and advertising. All the money you send will be used to buy goods to support citizens in difficult circumstances due to the COVID epidemic.

VOGE will be responsible for (1) communicating and receiving contributions from the community, (2) ordering some items to be delivered to the Trung’s gathering place, (3) publicizing the list of revenues and expenditures and the list of recipients receiving the package provided by Trung.

“Moi ngay mot qua trung – One Egg a Day” will be responsible for (1) making a list of households that need support, (2) helping VOGE to purchase goods and distribute packages to households in need (priority is given to households with particularly difficult circumstances), (3) providing financial transparency and a list of recipients for VOGE.

HOW TO SUPPORT

? The deadline for donating has passed. Thank you for your contributions.

? Content of payment (compulsory): “DKDX_Name of sender”.

All your contributions are valuable and appreciated. Let’s spread this message with VOGE and Trung, and together support mothers and fathers who are raising children during the epidemic! Through this package, VOGE also hopes that other organizations working on gender, community support or social equality will understand more about the importance of recognizing the diverse essential needs of diverse groups – thereby creating and adding to existing projects, for a healthy and equal community.