Tổ chức Thúc đẩy Bình đẳng giới Việt Nam (Vietnam organization for Gender Equality – VOGE) ra đời với sứ mệnh thúc đẩy bình đẳng giới thông qua các hoạt động nhằm tăng vốn hiểu biêt, giao lưu, và chia sẻ thông tin. Thông qua các dự án dài và ngắn hạn của mình, VOGE hướng tới mục tiêu lan tỏa tinh thần “Giới tính không phải giới hạn”, xây dựng một cộng đồng công dân Việt văn minh, bình đẳng và công bằng về Giới.

SÁNG TẠO


Sáng tạo là sức sống, là động lực phát triển của VOGE. Tổ chức luôn thực hiện các biện pháp đa dạng để tối đa hóa sức trẻ, sức sáng tạo, dám nghĩ dám làm của mọi thành viên, tạo tiền đề cho các giải pháp mang tính đột phá, đem lại ảnh hưởng tích cực cho cộng đồng, đối tác và tổ chức.